Icon

TCVN 7572-9:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ

1 file 0.00 KB 9 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-9:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 7572-7:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ ẩm

1 file 0.00 KB 9 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-7:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 7572-6:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

1 file 0.00 KB 10 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-6:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 7572-3:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học

1 file 0.00 KB 10 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-3:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 7572-2:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt

1 file 0.00 KB 12 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-2:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...