Icon

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009) về Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

1 file 6 MB 14 tải xuống Thể loại:

TCVN 197-1:2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1:...
Icon

TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

1 file 748 KB 7 tải xuống Thể loại:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU...
Icon

TCVN 9436 : 2012 NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1 file 353 KB 260 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 9436:2012 Năm ban hành: 2012 Tình trạng: A - Còn...